آگهی های شما در آرمان – پاسداشت از فرهنگ، تاریخ و هنر ایران زمین، وظیفهء هر ایرانی در هر جای دنیا است. از شما برای حمایت از فصلنامه آرمان سپاسگزاریم.

image (8)

پاسداشت از فرهنگ، تاریخ و هنر ایران زمین، وظیفهء هر ایرانی در هر جای دنیا است.

از شما برای حمایت از فصلنامه آرمان سپاسگزاریم.

با درج آگهی شرکت ها، خدمات، کلینیک ها  وفروشگاه های خود در فصلنامه آرمان از مزایای زیر برخوردار شوید:

کلیه آگهی ها در صفحه های آغازین فصلنامه منتشر خواهند شد

آرمان به صورت هدیه در طول یک سال به شما فرستاده می شود.

پس از حمایت از فصلنامه آرمان برگهء معافیت مالیاتی دریافت  فرمایید

تمام صفحه  ۴۰۰ دلار

full page 400$

نیم صفحه ۳۰۰ 

 1/2 page 300$

یک چهارم  صفحه  ۲۵۰$

1/4page 250$

درج لوگو و شماره های تماس شرکت ها و فروشگاه های آگهی دهنده در صفحه داخلی حامیان: ۲۰۰$

 Your logos/contact

numbers will

   appear in the list of sponsors $200 contributions